Покана за участие в конкурс по Национална научна програма ВИХРЕН-2021

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма ВИХРЕН-2021

Националната научна програма “Вихрен” определя целите и принципите на финансиране, предназначено да подкрепи учени с високи постижения:

– Схемата за финансиране на водещи изследователи има за цел да подпомогне учени в етапа на тяхната кариера, при който те са установени лидери в научните изследвания със значителни научни постижения.

– Схемата за финансиране на установени изследователи има за цел да подпомогне учени, които са в процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изследователска програма.

Изследователите, кандидати по програмата, трябва да демонстрират новаторски характер, да притежават амбиция и да могат да докажат осъществимостта на своето научно предложение. Проектите по програмата “Вихрен-2021”, предназначени да подкрепят пионерните научни изследвания, са основани на принципа „отдолу нагоре“ без предварително определени приоритети. Заявленията могат да се подават във всяка научна област, като се обърне специално внимание на авангардните области на науката и инженерството. По-специално се насърчават предложения от интердисциплинарен характер, които пресичат границите между различни области на науката, пионерни предложения, насочени към нови и нововъзникващи области на научни изследвания или предложения, които въвеждат неконвенционални, иновативни подходи и научни изобретения.

Бюджетът за първата година е 1 500 000 лв. за финансирането на 6 научно изследователски проекта. Проектите ще бъдат финансирани за период от 5 години с общ бюджет по 1 500 000 лв. на година. В тази сума са включени 1 425 000 лв. за финансиране на проекти и 75 000 лв (5 % от общия бюджет на програмата), предвидени за оценителния процес, за мониторинг и оценка на изпълнението на проектите, и за популяризиране на програмата от страна на Фонд „Научни изследвания“ като финансираща организация.

Програмата се изпълнява чрез прилагане на две отделни процедури, съответно за два вида проектни предложения – едното за „установен изследовател“, а другото за „водещ изследовател“.

Бюджетът на предложението зависи от неговата продължителност и се изчислява като максимална сума 265 000 лв. годишно за проект за „Водещ изследовател“ и максимален сума 210 000 лв. годишно за за проект за “Установен изследовател” за максимален период от пет години. Бюджетът на проекта ще бъде намален на принципа pro rata temporis при по-кратък срок на проекта.

Подаденото предложение подлежи на двуетапна оценка. Оценката ще бъде извършена от експертни панели, включващи незaвисими чуждестранни експерти, които изпълняваткритериите за оценители на ERC. Панелите могат да бъдат подпомагани от други независими експерти, работещи дистанционно. Изследователят-кандидат по конкурса може да посочи по време на подаването на електронното предложение до три лица, които не желае да са оценители при оценката на неговото предложение.

Оценяването на проектните предложения по двете процедури “Установен изследовател” (R3 Established researcher) и “Водещ изследовател” (R4 Leading researcher), възпроизвежда критериите и процедурите на оценяването на процедурите „Consolidator Grant“ и „Advanced Grant“ на ERC. За оценители се избират незaвисими чуждестранни експерти, които изпълняват критериите за оценители на ERC. Проектни предложения на учени, които през последните две години са кандидатствали към ERC с българско висше училище или научна организация като базова организация, отговаряща на условията за бенефициент по програмата, и са били оценени с категория А при окончателното оценяване, но не са финансирани от ERC, се финансират директно, без да се оценяват допълнително, като финансовият план на проекта се коригира в съответствие с условията на програмата ВИХРЕН-2021.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 09.11.2021 г.

Допълнителна информация, насоки и документи за участие ще откриете:

На български език: https://www.fni.bg/?q=node/1352

На английски език: https://www.fni.bg/?q=node/1353

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Свържете се с нас

Обадете ни се или попълнете формата по -долу и ние ще се свържем с вас. Ние се стремим да отговорим на всички запитвания в рамките на 24 часа в работни дни.